Officiële vignet

Snelle levering 

Bestel meerdere landen tegelijk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

De identiteit van de ondernemer is:

Nederlandse
Weerenweg 13
1161 AE Zwanenburg
info@vignet.store
KVK: 75207354

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument (elektronisch) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst via elektronische weg (lees: op afstand) wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden zo veel mogelijk beoordeeld ‘naar de geest en strekking’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest of strekking’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Er kan niet worden gegarandeerd dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen (voor zover van toepassing);
• de kosten van verzending;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst is tot stand gekomen op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
In geval van elektronische tot standkoming van de overeenkomst, treft de ondernemer behoorlijke en passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ook zorgt de ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
nl behoudt zich in individuele gevallen het recht voor om een bestelling te weigeren of te veranderen (bv. wanneer een consument incorrecte informatie heeft opgegeven of als een milieusticker wordt aangevraagd voor een voertuig van voor 1-1-1997).
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt of aangevraagd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 7 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw (voor zover van toepassing) en verzendkosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Alle levertermijnen zijn indicatief en geheel ter informatie en gelden niet als een fatale termijn. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging, vermissing en/of bestelling van verkeerde producten door de ondernemer (door bijvoorbeeld het opgeven van verkeerde adres- of persoonsgegevens) berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

De consument heeft de plicht om incorrectheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Elke bestelling / dienst zal pas worden geleverd na een voltooide betaling.
Mocht de consument een bestelling plaatsen waarbij er onjuiste of incorrecte gegevens (persoons-, voertuig-, of adresgegevens) zijn ingevuld, dan kan ondernemer overgaan tot restitutie tot aan het moment waarop de dienst of het product reeds is geleverd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Ondernemer en de Consument, of tussen de Ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en de Ondernemer, is de Ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Ondernemer.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
Voor zover Ondernemer aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aanschafwaarde van de dienst of product.
Consument verklaard dat het toegezonden kentekenbewijs geldig is en dat het document overeenkomt met het voertuig zoals vermeld in de aanvraag.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 13 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere tekortkoming die niet aan de Onderneming kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet volgens de wet rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, of de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd, en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht, te kiezen voor de uitvoering, of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Vervangende milieusticker bij ruitschade

Bij uw bestelling ontvangt u geen duplicaat milieusticker. Deze wordt dus niet direct opgestuurd, pas na reclamatie.
U heeft alleen recht op een gratis vervangende milieusticker, indien u binnen 3 maanden na de besteldatum via onze website een claim indient.
Het recht op een gratis vervangende milieusticker geldt alleen als uw milieusticker verloren is gegaan door een ruitbreuk of vergelijkbare ruitschade. Alleen dan kunt u bij ons op het bij ons bekende kenteken éénmalig gratis een vervangende milieusticker aanvragen.
Artikel 17 – Persoonsgegevens

Ondernemer hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van de website. Wanneer de ondernemer persoonsgegevens verwerkt doet zij dit in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Ondernemer verwerkt en vraagt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens op grond van de AVG beschikbaar te stellen aan derden te behoeve van de uitvoer van de overeenkomst en aan partners om namens VignetNodig services uit te voeren voor marketing doeleinden.
Voor meer informatie over privacy kunt u de privacyverklaring raadplegen. De privacy verklaring vindt u onderaan de pagina van de website.

Artikel 18 – Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

De laatste versie van de algemene voorwaarden, is altijd beschikbaar op deze pagina. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden.

Aldus opgemaakt te Zwanenburg, 07-02-2023.